• Sekretesspolicy för Playmobil Northern Europe

  Vi hälsar dig välkommen till vår webbplats och glädjer oss över visat intresse för vårt företag. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina uppgifter enligt de gällande bestämmelserna för skydd av personuppgifter, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella genomförandelagstiftningen. Vår sekretesspolicy informerar dig om dina rättigheter och om hur Playmobil Northern Europe behandlar dina personuppgifter.
  Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person. Dit hör framför allt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress, men även din IP-adress.
  När det inte går att fastställa någon personlig koppling till användaren är informationen anonym.

 • Ansvarig instans och datatillsynsman

  Adress
  Playmobil Benelux B.V.
  Vlierwerf 5
  4704 SB Roosendaal
  Nederlands

  Kontaktinformation
  www.playmobil.com
  E-post: service_nordic@playmobil.com

  Ansvarig för skydd av personuppgifter:
  dpo_ne@playmobil.com

 • Dina rättigheter som berörd person

  Härnäst vill vi informera dig om dina rättigheter som berörd person. De här rättigheterna fastställs i GDPR artikel 15–22. De omfattar:

  1. Rätten till tillgång (GDPR artikel 15)
  2. Rätten till radering (GDPR artikel 17)
  3. Rätten till rättelse (GDPR artikel 16)
  4. Rätten till dataportabilitet (GDPR artikel 20)
  5. Rätten till begränsad databehandling (GDPR artikel 18)
  6. Rätten att invända mot databehandling (GDPR artikel 21)

  Om du vill utnyttja rättigheterna kan du kontakta dsb@playmobil.de. Det gäller även om du har frågor om hur vårt företag behandlar data. Du har dessutom rätt att överklaga till en datatillsynsmyndighet.

 • Rätt att invända

  Följande gäller i samband med rätten att invända:

  När vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam har du alltid rätt att invända mot det utan att ange skäl. Det gäller även för profilering, så länge den har med direktreklam att göra.
  Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam kommer vi inte att behandla dem för det syftet. Du kan enkelt och kostnadsfritt skicka din invändning till: dsb@playmobil.de.
  Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda nödvändiga intressen kan du när som helst invända mot behandlingen utifrån din speciella situation. Det gäller även profilering med de här uppgifterna.
  Då behandlar vi inte längre dina personuppgifter, förutom om vi kan uppvisa övertygande skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen gäller indrivning, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 • Syfte och rättslig grund för hanteringen av uppgifter

  Hanteringen av dina personuppgifter följer GDPR och alla andra lagar för skydd av personuppgifter. Den rättsliga grunden för hanteringen av uppgifter återfinns framför allt i GDPR artikel 6.
  Vi använder dina uppgifter av affärsskäl, för att uppfylla lagar och kontrakt, för att genomföra avtalsförhållanden, för att erbjuda produkter och tjänster samt stärka kundrelationen, vilken även kan innefatta marknadsföring och direktreklam.
  Genom ditt samtycke ger du rättslig tillåtelse till hantering av dina uppgifter. Härmed förklarar vi syftet med uppgiftshanteringen och din rätt att invända. Om samtycket även gäller spridandet av särskilda kategorier av personuppgifter kommer det uttryckligen att hänvisas till dem i samtycket, GPRT artikel 88 punkt 1.
  Behandling av de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i GDPR artikel 9.1 sker bara av juridiska skäl och det inte finns anledning att förmoda att skyddet av dina personliga intressen väger tyngre, GDPR artikel 88.1.

 • Spridning till tredje part

  Vi kommer endast att sprida dina uppgifter till tredje part inom ramen för lagbestämmelser eller om du har gett ditt samtycke. Annars sker spridning till tredje part endast då det är nödvändigt på grund av bindande lagstiftning (överföring till externa instanser som t.ex. tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

 • Uppgifternas mottagare/kategorier av mottagare

  Inom vårt företag säkerställer vi att dina uppgifter bara behandlas av de personer som behöver dem för att uppfylla lagar och avtal.
  Det är vanligt att tjänsteleverantörer hjälper våra avdelningar att behandla dina uppgifter. Alla tjänsteleverantörer ingår de avtal som reglerna om uppgiftsskydd kräver.
  Vid behandling av fraktorder med UPS registreras mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter skickas vidare till UPS för orderns leveranshantering. Efter att uppgifterna överförts får mottagaren ett e-postmeddelande med leveransbekräftelse och spårningsinformation av UPS. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till ovannämnda förfaringssätt.

 • Överföring till tredje land/Avsikt att överföra till tredje land

  Uppgifter överförs bara till tredje land (utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet, krävs enligt lag eller om du har samtyckt till det.
  Vi överför dina personuppgifter till en tjänsteleverantör eller ett koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Salesforce (stater i USA samt Asien och Stillahavsområdet).
  Läs Salesforces integritetspolicy på: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Lagringstid för dina uppgifter

  Vi sparar dina uppgifter så länge som de behövs för respektive syfte. Observera att flera typer av lagringsperioder kräver att uppgifterna sparas i även fortsättningen. Det gäller särskilt handels- eller skatterättsliga krav på lagring av uppgifter (t.ex. handelslagstiftning, skattelagstiftning o.s.v.). Så länge det inte finns några särskilda krav på lagring av uppgifterna kommer de rutinmässigt att raderas när de uppfyllt sitt syfte.
  Vi kan även spara uppgifter om du har gett din tillåtelse till det eller om det uppstår en rättslig tvist och vi använder dem som bevismaterial inom ramen för preskriptionstiden, vilken kan vara upp till 30 år men oftast är 3 år.

 • Säker överföring av dina uppgifter

  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att i möjligaste mån förhindra att dina uppgifter avsiktligt eller oavsiktligt manipuleras, förloras, förstörs eller blir tillgängliga för obehöriga personer. Säkerhetsnivån kontrolleras hela tiden i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas löpande till nya säkerhetsnormer.
  Uppgifter som skickas till eller från vår webbplats är alltid krypterade. Som kommunikationsprotokoll använder våra sidor HTTP med det senaste krypteringsprotokollet.
  Dessutom erbjuder vi våra kunder en kryptering av innehållet i kontaktformuläret. Bara vi kan avkryptera de här uppgifterna. Det är även möjligt att kontakta oss på andra sätt (t. ex. med post).

 • Förpliktelse att tillhandahålla uppgifter

  Vissa personuppgifter är nödvändiga för att grundlägga, genomföra och slutföra avtalsförpliktelser och de avtalsenliga och rättsliga kraven i samband med dessa. Detsamma gäller användningen av vår webbplats och dess funktioner.
  Vi har sammanfattat detaljerna punkt för punkt. I vissa fall måste uppgifter tas fram respektive ställas till förfogande av rättsliga skäl. Observera att vi inte kan behandla din förfrågan eller slutföra avtalsförpliktelser om uppgifterna inte tillhandahålls.

 • Uppgifternas kategorier, källor och ursprung

  Sammanhanget avgör vilka uppgifter vi behandlar: Det beror t. ex. på om du har gjort en beställning på internet, skickat en förfrågan i vårt kontaktformulär eller om du har sökt ett jobb eller skickat in en reklamation.
  Observera att viss information kan göras tillgänglig separat för rätt instans, t. ex. vid en arbetsansökan eller en kontaktförfrågan.

  När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Internetleverantörens namn
  2. Uppgifter om vilken webbplats du besöker oss från
  3. Vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder
  4. Den IP-adress som anges från din internetleverantör
  5. Begärda filer, överförd datamängd, nedladdningar/filexporter
  6. Uppgifter om vilka av våra webbplatser du besöker, inklusive datum och klockslag

  När du skickar en kontaktförfrågan samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Efternamn, förnamn
  2. Adress
  3. E-postadress
  4. Tilltal
  5. Uppgifter om önskemål och intressen

  När du gör en beställning samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Tilltal
  2. Efternamn, förnamn
  3. Företagets namn
  4. Födelsedatum
  5. Leveransadress
  6. Faktureringsadress
  7. E-postadress
  8. Telefonnummer
  9. Uppgifter från andra källor som får hanteras på ett pålitligt sätt

  För nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Efternamn, förnamn
  2. E-postadress
  3. Tilltal
  4. Postnummer
  5. Analysuppgifter från utvärderingen av nyhetsbrev

  Vid tävlingar samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Efternamn, förnamn
  2. Tilltal respektive adress
  3. E-postadress
  4. Födelsedatum
  5. Land

  I samband med att vi skickar ut katalogen behandlar vi följande uppgifter:
  1. tilltal
  2. efternamn, förnamn
  3. adress
  4. postnummer
  5. ort
  6. land
  7. e-postadress
  8. telefonnummer

 • Kontaktformulär/kontakt via e-post (GDPR artikel 6.1 a)

  På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss på elektronisk väg. När du kontaktar oss via kontaktformuläret behandlar vi de uppgifter som anges för att kunna hantera dina frågor och önskningar.
  På så sätt följs principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling, genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att kontakta dig. Dessa är e-postadress, tilltal, förnamn, efternamn, ämne samt själva meddelandefältet. Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl. Alla övriga uppgifter är frivilliga och behöver bara fyllas i om du vill (t. ex. för att få ett mer personligt svar på dina frågor).
  Om du kontaktar oss via e-post kommer de uppgifter som du anger i e-postmeddelandet endast att behandlas för att hantera ditt ärende.

 • Nyhetsbrev (GDPR artikel 6.1 a)

  På vår webbplats kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. E-postadressen och namnet du anger när du anmäler dig till nyhetsbrevet används för att skicka ett personligt nyhetsbrev.
  Här efterföljs reglerna för uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling genom att du endast behöver ange din e-postadress (eventuellt ditt namn för ett personligt nyhetsbrev). När du beställer nyhetsbrevet hanteras din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl.
  Du kan naturligtvis när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av uppgifterna i nyhetsbrevet och på så sätt ta tillbaka ditt samtycke.
  Vid utskick av nyhetsbrev via e-post använder vi så kallad dubbel inloggning. Det innebär att du bara får reklam via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du vill att vi ska aktivera nyhetsbrevet. Detta sker genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig och ber dig gå in på länken som medföljer för att bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev skickat till denna e-postadress.

 • Tävlingar/samtycke till reklam (GDPR artikel 6.1 a)

  Du kan delta i tävlingar på vår webbplats. De uppgifter du fyller i för att delta i tävlingen behandlas uteslutande för att genomföra denna.
  Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att genomföra tävlingen. Dessa är namn, e-postadress, tilltal, adress och land.
  De obligatoriska fälten är markerade med (*). Även din IP-adress behandlas av tekniska och rättsliga skäl. De övriga fälten är frivilliga och du får gärna fylla i dem om du vill. Utan de obligatoriska fälten kan vi tyvärr inte genomföra tävlingen. Det går då inte att delta.
  När du anmäler dig till tävlingen kan du även samtycka till att få reklam. Det är naturligtvis möjligt att delta i tävlingar utan att samtycka till att få reklam.
  Om du samtycker till reklam genom att kryssa i rutorna behandlar vi även dina uppgifter för att ge dig information via post om våra produkter/tjänster (produkter och (exklusiva) erbjudanden från geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG:s varumärke PLAYMOBIL).
  Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att ange några skäl genom att kontakta oss på telefonnummer +32.15/45.35.25, e-postadressen wedstrijd@playmobil.be, eller via brev till geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf.

 • Webbutik (GDPR artikel 6.1 b)

  Om du inte samtycker till vidare behandling kommer vi endast att behandla uppgifterna i beställningsformuläret för att genomföra respektive avsluta avtalet.
  Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver ange de uppgifter som krävs för att genomföra avtalet respektive för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (alltså namn, adress, e-postadress samt de uppgifter som krävs för den valda betalningsmetoden) eller som vi enligt lag är skyldiga att samla in.
  Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl. Utan de här uppgifterna kan vi inte genomföra och färdigställa avtalet eller måste avsluta ett befintligt avtal. Du kan naturligtvis ange fler uppgifter om du vill.

 • Registrering/kundkonto (GDPR artikel 6.1 a)

  På vår hemsida är det möjligt för användare att registrera sina personuppgifter. Fördelen är att du kan se din beställningshistorik och spara uppgifterna i beställningsformuläret. Då behöver du inte fylla i dem på nytt när du gör en ny beställning.
  Registreringen är alltså antingen till för att genomföra ett avtal med dig (via vår webbutik) eller för att genomföra åtgärder som föregår avtalet, när även ett gästkonto tillhandahålls.
  Här efterföljs reglerna för uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling genom att endast de fält som krävs för registreringen är obligatoriska och markerade med (*). Dessa är t. ex. din e-postadress samt lösenord och upprepning av lösenord.
  För en beställning i vår webbutik behöver vi leveransadress och faktureringsuppgifter (tilltal, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer). Om leveransadressen inte är samma som faktureringsadressen krävs dessutom ovanstående uppgifter även för leveransmottagaren.
  När du registrerar dig på vår webbplats sparas dessutom användarens IP-adress samt datum och klockslag för registreringen (tekniska bakgrundsdata). När du klickar på knappen ”Registrera nu” samtycker du till behandling av dina uppgifter.
  Observera: Lösenordet du anger lagras med kryptering. Våra medarbetare kan inte läsa det. De kan därför inte hjälpa dig om du skulle glömma ditt lösenord.
  Använd i så fall funktionen ”Glömt lösenordet” som automatiskt skapar ett nytt lösenord som skickas till dig via e-post. Inga medarbetare har rätt att begära ditt lösenord skriftligt eller via telefon. Uppge därför aldrig lösenordet om du blir tillfrågad i en sådan situation.
  När du slutför registreringen sparas dina uppgifter för användning i vårt skyddade kundområde. När du registrerat dig med e-postadress och lösenord finns uppgifterna tillgängliga för att användas på vår webbplats (t.ex. för beställningar i vår webbutik) Du kan se dina genomförda beställningar i beställningshistoriken. Du kan ange ändrad leverans- och faktureringsadress.
  Registrerade personer kan själva ändra/korrigera leverans- eller faktureringsadressen i beställningshistoriken. Du kan även ändra/korrigera uppgifterna genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan naturligtvis ta bort registreringen och radera kontot (under ”Mitt kundkonto”, ”Ta bort kundkonto”).

 • Betalsystem (GDPR artikel 6.1 a, b), kreditanalys (GDPR artikel 6.1 f)

  YI vår webbutik kan du betala med faktura, kreditkort, PayPal, postförskott eller banköverföring (sepa-överföring). För det behöver vi hämta de uppgifter som krävs för att genomföra beställningen och betalningen. Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl.
  Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att genomföra betalningen och fullfölja avtalet eller som vi är skyldiga att samla in enligt lag.
  Utan de här uppgifterna kan vi inte genomföra och färdigställa avtalet.
  Vårt betalsystem använder en SSL-kryptering för skyddad överföring av dina uppgifter.

  Information om fakturabetalning:
  När du väljer att betala med faktura i vår webbutik utför vi en kreditanalys. De uppgifter som är relevanta för kreditanalysen skickas till Arvato som fastställer kredit- och förlustriskerna.

  Information om personuppgiftsskydd gällande Arvato:
  Vi för över dina uppgifter (namn, adress och vid behov födelsedatum) för att utföra en kreditanalys, där risken för utebliven betalning bedöms med hjälp av matematisk statistik utifrån dina adressuppgifter, samt för att verifiera din adress (kontrollera tillgänglighet) hos infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
  Den rättsliga grunden för överföringen är GDPR artikel 6.1 b och 6.1 f. Överföringar som grundar sig på de här reglerna får endast ske om de är nödvändiga för att tillvarata våra eller tredje parts intressen och såvida inte de grundläggande rättigheterna och friheterna för personen som personuppgifterna gäller väger tyngre. Detaljerad information om ICD i.S.d. GDPR artikel 14, d.v.s. information om affärssyfte, syfte med lagring av uppgifter, mottagning av uppgifter, rätt till egen tillgång till uppgifter, anspråk på radering eller korrigering o.s.v. hittar du i bilagan respektive på följande länk: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

  Information om kreditkortsbetalning:
  Som brukligt vid köp med kreditkort kommer kreditkortsuppgifterna att kontrolleras och en kreditanalys att utföras.

  Information om PayPal:
  PayPay är en del av PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Om en person väljer ”PayPal” som betalningsalternativ vid köp i vår webbutik överförs uppgifterna automatiskt till PayPal.
  Genom att välja det här betalningsalternativet samtycker personen till att de personuppgifter som krävs för att utföra betalningen förs över. De personuppgifter som förs över till PayPal är i regel förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra betalningen.
  De uppgifterna behövs även för att genomföra köpeavtalet. Du kan läsa mer om PayPals skydd av personuppgifter på:
  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (för rättsläget från och med 2018-05-25).

  Information om banköverföring:
  Som brukligt vid banköverföringar samlas dina kontouppgifter (IBAN, kontoinnehavare) för att reservera motsvarande summa på ditt bankkonto.

 • Katalogutskick per post/e-post (Art. 6 Par. 1 lit. a, b EU-DS-GMO)

  Vi behandlar endast uppgifter som vi fått från dig via beställningsformuläret för att kunna skicka ut katalogen, såvida du inte godkänner ytterligare användning.
  Vi tillämpar principen om uppgiftsminimering och undvikande av onödig uppgiftsinsamling genom att du bara behöver ge oss de uppgifter som vi absolut behöver för att kunna genomföra beställningen (det vill säga förnamn, efternamn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer).
  Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för rättsligt skydd.

 • Reklam för återkommande kunder (GDPR artikel 6.1 f)

  Playmobil Northern Europe vill vårda sina kundrelationer och ge dig information och erbjudanden gällande våra produkter/tjänster (katalog och nyhetsbrev). Därför behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka passande information och erbjudanden via brev och e-post.
  Om du inte önskar detta kan du när som helst invända mot att dina personliga uppgifter används för direktreklam. Det gäller även för profilering, så länge den är kopplad till direktreklam. Om du bestrider det kommer dina uppgifter inte längre att användas för detta syfte.
  Du kan när som helst bestrida det utan att ange några skäl genom att kontakta oss på telefonnummer +32.15/45.35.25, e-postadressen service_nordic@playmobil.com, eller via brev till PLAYMOBIL BENELUX B.V. Nispensestraat 102 Nederland 4701 CZ Roosendaal.

 • Automatiserade individfallsbeslut

  Vi använder helautomatiserad beslutshantering i följande fall:
  om du väljer fakturabetalning i vår onlineshopp, så gör vi en kreditprövning. Kreditrelevant info blir då skickad till Arvato för beräkning av kredit- resp. betalningsrisk. Du hittar mer information här.

  Har du frågor om tillvägagångssättet eller vill ha återkoppling på resultaten, kontakta oss på dsb@playmobil.de.

 • Cookies (GDPR artikel 6.1 f/GDPR artikel 6.1 f genom samtycke)

  Våra webbplatser använder så kallade cookies på flera ställen. De gör webbplatserna mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som skickas till din dator och sparas i webbläsaren (lokalt på hårddisken).
  Cookies gör det möjligt att analysera hur användarna använder våra webbplatser. På så sätt kan vi anpassa webbplatsens innehåll efter användarnas behov. Med cookies kan vi även mäta hur effektiva annonser är och placera dem baserat på användarens intressen.
  De cookies vi använder mest är så kallade ”Session-cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies raderas automatiskt av din dator när giltighetstiden gått ut (i regel efter sex månader) eller om du själv raderar dem.
  De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan i regel ställa in i webbläsaren om du inte vill att den här informationen ska skickas. Du kan ändå använda alla funktioner på vår webbplats (undantag: inställningar).
  Vi använder cookies för att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom använder vi cookies för att analysera hur användarna använder webbplatsen. På så sätt kan vi anpassa innehållet efter användarnas behov. Med cookies kan vi även mäta hur effektiva annonser är och placera dem baserat på användarens intressen.
  Cookies sparas på användarens dator och skickas därifrån till vår webbplats. På så sätt har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Du kan begränsa eller stänga av användandet av cookies i inställningarna för din webbläsare. Dessutom kan cookies som redan sparats när som helst raderas vida webbläsaren eller andra mjukvaruprogram. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare.
  Observera: Om du stänger av cookies fungerar inte alla funktioner på hemsidan fullt ut.

 • Användarprofil/nätspårning

  Information om personuppgiftsskydd gällande econda:
  För att behovsanpassa och optimera webbplatsen används lösningar och teknik från econda GmbH för att samla och spara anonymiserade uppgifter och använda dem för att skapa användarprofiler med pseudonymer. För det ändamålet används cookies som känner igen en webbläsare. Användarprofilerna kopplas inte samman med uppgifterna om användaren bakom pseudonymen så länge denna inte har gett sin uttryckliga tillåtelse. Framför allt görs IP-adresser genast oigenkännliga så att det blir omöjligt att koppla samman användarprofiler med IP-adresser. Användandet av pseudonymiserade uppgifter sker med rättslig grund i TMG §15 punkt 3. Webbplatsens besökare kan när som helst invända mot den här insamlingen och användningen av information. Invändningen gäller endast för den enhet och den webbläsare på vilken den utförs, upprepa därför processen på alla enheter vid behov. Om du raderar en så kallad opt-out-cookie skickas uppgifter åter till econda.

 • Dataskyddsanvisningar för sociala medier

  Playmobil Northern Europe stöder olika inlägg på ”sociala medier” för att kommunicera med registrerade användare där och för att informera om vårt utbud.
  Vi påminner dig om att din användning av sådana plattformar med de funktioner du att tillgång till sker på eget ansvar. Det gäller framförallt ditt konkreta uppförande på plattformarna. Det gäller särskilt vid användning av interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning, utlåtanden).
  När det gäller hanteringen av personuppgifter har vi gemensamt ansvar med Facebook gentemot alla kunder, intressenter och användare. Vi är medvetna om att vi har ansvaret att skydda dina uppgifter. Men tyvärr kan vi inte fullt ut ta vårt ansvar eftersom Facebook inte ger oss den transparens och information som krävs för att vi ska kunna uppfylla vår informationsskyldighet. Vi gör emellertid allt för att skydda dina uppgifter.
  Vi vill även påpeka att användningen av plattformarna innebär att dina uppgifter kan bli hanterade utanför EU. I certifieringen enligt EU-US Privacy Shield garanterar USA-leverantörerna att man följer EU:s dataskyddsförordning även vid hanteringen av uppgifterna i USA.
  Dessutom kan din användnings- och användarrelaterade information hanteras i marknadsundersöknings- och reklamsyfte. Det går t.ex. att lägga upp en användningsprofil baserad på ditt uppförande och de intressen du har. På så vis går det t.ex. att styra reklamvisning i och utom plattformarna. Här brukar man oftast spara av Cookies på din slutenhet. Oberoende av det kan man även spara av info i användningsprofilen som inte inhämtas direkt på din slutenhet (framförallt om du är registrerad och inloggad på resp. plattform).
  Som leverantör av informationstjänsten inhämtar och hanterar vi inga uppgifter utöver det från din användning av tjänsten.
  Hanteringen av användarnas personuppgifter sker baserat på vårt berättigade intresse att få effektiv användarinformation och kommunikation med användarna enl. art. 6 avsn. 1 lit. f. EU-DS-GVO. Blir du ombedd av någon leverantör att ge samtycke till uppgiftshanteringen (t.ex. genom att bocka för en kontrollruta eller bekräfta med en knapp), så finns lagstödet för hanteringen i art. 6 avsn. 1 lit. a., art. 7 EU-DS-GVO.

  Rätt att neka samtycke
  Är du registrerad på sociala nätverk och inte vill att nätverket ska inhämta uppgifter om dig via våra inlägg och koppla dem till dina sparade uppgifter på resp. nätverk, så måste du

  logga ut från resp. nätverk innan du går in på våra inlägg,
  radera befintliga Cookies på enheten och
  stänga och starta om din webbläsare.

  Loggar du in igen, så blir du återigen identifierad som användare.
  För utförligare beskrivning av resp. hantering och rätt att neka samtycke (Opt-Out), så hänvisar vi till följande länkar från leverantörerna.
  Vi hänvisar även till leverantörerna när det gäller informationsförfrågningar och användarbehörigheternas giltighet eftersom de kan påverka det. Det är bara leverantörerna som har access till användarinfon och kan ge direkt respons och information. Behöver du hjälp, så kan du även vända dig till oss.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – integritetspolicy/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Anvisningar om upphovsrätt inkl. konst
  Publicerar du bilder, text, ritningar, videor, musik etc. på vårt inlägg, så måste du vara medveten om att du ev. avstår alla användningsrättigheter till nätverket, vilket i slutändan kan ge rättsliga konsekvenser om du inte själv är upphovsman resp. rättsinnehavare.

 • Internetutbud för barn

  Personer under 16 år får inte överföra några personuppgifter eller ge sitt samtycke utan målsmans tillåtelse. Vi uppmanar föräldrar och målsmän att aktivt ta del av vad deras barn gör och intresserar sig för på internet.

 • Länkar till andra sidor

  Vår webbplats innehåller även tydligt markerade länkar till andra företag. Om länkarna leder till andra webbplatser kan vi inte påverka innehållet. Vi kan därför varken garantera eller ansvara för deras innehåll. Detta är den som driver eller tillhandahåller webbplatsen ansvarig för.
  När länkarna till webbplatserna skapades kontrollerades att de inte bryter mot några lagar. Vid tidpunkten då länkarna skapades innehöll de inget rättsstridigt material. Det går däremot inte att begära att vi ska kontrollera de länkade webbplatserna kontinuerligt. Om vi får kännedom om lagöverträdelser tas länkarna omedelbart bort.